A kiállítás vezérelvét a materiális, illetve perszonális értelemben vett traumaforrások vizuális művészeti eszközrendszerekkel történő átdolgozása, performatív megjelenítésének újszerű elemzése adja. Azt vizsgáljuk, hogy az utóbbi két-három évtizedben hogyan változott meg a művész részvétele ezekben a folyamatokban, milyen új megközelítési módok és szempontok merültek fel a különböző művészeti gyakorlatokban. A kiállítást elsősorban platformként értelmezzük, amely nem traumatikus élmények és tragikus események ábrázolására törekvő műveket mutat be, hanem olyan alkotói folyamatokat helyez fókuszba, amelyek a művészetet a feldolgozás egyik lehetséges aktív eszközeként használják.

A kiállítás magyar és angol címének kettőssége azt a komplexitást tükrözi, amely a trauma témájának sajátja. Az „emplotment” kifejezés a narratológiából került át a történettudományba, és arra utal, hogy amikor a történész a számára fontos eseményeket egyfajta narratív szekvenciába rendezi, hogy „elbeszélhesse” az adott történelmi időszakot, akkor ezt a válogatást és elrendezést inkább a történetmesélés narratív szabályai határozzák meg, semmint a történettudomány objektivitásra való törekvése. A diszkrét, elkülönülő eseményeket „cselekményesíteni” kell, hogy elbeszélhető formát öltsenek. A két kifejezés (előhívás és emplotment) a kiállítás szempontjából kiegészítik egymást, a traumafeldolgozás két komplementer mozzanatára vonatkoznak.

A művészet és a trauma összefüggéseinek vizsgálata sok évtizedes múltra tekint vissza, mely a traumakutatás térnyerésével csak erősödött. Az elmúlt két évtizedben azonban számos új módszer, aspektus került előtérbe. A traumakutatás különböző ágazataihoz, illetve a (Magyarországon elsősorban a holokauszthoz kapcsolódó) traumát művészeti szempontból vizsgáló kutatásokhoz jelentős szakirodalom és számtalan megközelítési módszer társul. A fenti okok miatt tudatosan törekedtünk arra, hogy a kiállítás kerülje a traumaforrások tematikus megközelítését, pszichológiai vagy művészetterápiás elbeszélésének elemzését, történelmi összefüggéseinek kibontását, így a holokauszthoz sem nyúlunk vissza. Mivel időben kifejezetten a közelmúltra fókuszálunk, a kiállítás elsősorban a művészeti gyakorlatok révén körvonalazódó állásfoglalások súlyát és szerepét emeli ki.

A kiállítás a trauma fogalmát átjárhatóvá teszi a rétegek közötti értelmezésben és intenzitások mértékében, hogy helyet kapjanak sokszor kevéssé látható, de mélyen gyökerező kérdések is. Ily módon néhány kevésbé magától értetődő traumaforrást is beemeltünk a kiállításba, a trauma hétköznapi aspektusait hangsúlyozva.

Emellett említést kell tennünk az „empatikus látásmód” bevezetéséről: a diszkurzust korábban uraló – elsősorban az avantgárd művészeti modellre épülő – elképzelés, amely a traumát és annak ábrázolását helyezte középpontba, az utóbbi időkben háttérbe szorult. Jill Bennett művészeti teoretikus 2005-ös kötetében világított rá egy akkor már erősen kitapintható, azóta pedig egyértelműen kiforrott gondolatra, mégpedig a „relációs aspektus” szerepére. A kiállítás fókuszát erre kívánjuk helyezni. Jill Bennettre utalva, a relációs (kapcsolatra épülő) aspektus felülkerekedett a reprezentációs jellegen, és új elkötelezettséget hozott létre a traumaforrások individuális és társadalmi szinten zajló feldolgozása iránt. Ez a fajta „empatikus látásmód” lehetővé teszi, hogy a művészet ne tolmácsolja vagy ismételje a traumatikus eseményt, hanem empatikus tanúságtétellel szolgáljon, egyszerre érzelmi és intellektuális szálak kombinációját mozgatva.

A kiállítás öt művészeti alapállást jelenít meg, ám nem törekszik a lehetséges művészi pozíciók teljes körű lefedésére, egy újabb zárt diszkurzus létrehozására. Saját kurátori megközelítésünk szempontjából emeltük ki a releváns közös nevezőket, metszéspontokat, alkalmazkodva a művészi megnyilvánulások révén kirajzolódó pozíciókhoz: feltáró, katalizátor, erőforrás, reparatív, performatív. Az egyes műveknél tovább árnyalt alapállások is alátámasztják a kiállítás azon célját, hogy egy olyan lehetséges értelmezési keretet adjon, amely által mélyebben el tudunk merülni az aktuálisan társadalmi szinten is megrendítően ható folyamatok megértésében, illetve az alkotókat mozgató alapállások vizsgálatában.

A közép- és kelet-európai régióra vonatkoztatva, illetve a hazai közegre való tekintettel e vizsgálatok új megvilágításba helyezhetik nemcsak a közelmúltat, hanem szabad teret engednek egészen távoli, lezártnak tűnő diszkurzusok értelmezésének, történelmileg egymásra rakódott, összetorlódott, elnyomott perspektívák kibontásának. A képzőművészeti szcénán belül a mikrotörténelmi perspektíva, a művész esetleges személyes érintettsége, élménye vagy közvetlen elköteleződése bizonyos traumaforrások kapcsán újszerű narratívákat és azok feldolgozási módjainak változatos formáit indította el. Ez utóbbiak előtérbe kerülése hozzájárult a jogosult/felhatalmazott narratívák átírásához, a digitális technológia révén pedig nagyon rövid idő alatt korábban feltáratlan kapcsolódási pontok és összefüggések bontakoztak ki, ezzel is felborítva az addig megszokott kutatási módszereket, egyenesen „rövidzárlatot” teremtve a tudományos hierarchián belül.

A kiállítás nem egy lezártnak értelmezett keretet kíván megteremteni, hanem szeretné platformjellegét kihasználni annak érdekében, hogy a narratív cselekményszövés tovább alakulhasson, bevonhassa a nézőt a folyamatba és kitekintést biztosítson a megfogalmazott felvetésekhez – ezt segíti elő a kapcsolódó, az Előhívás ideje alatt folyamatosan bővülő microsite is.

 

FEIGL Fruzsina, KÁLMÁN Borbála, TIMÁR Katalin

 

 

 

The guiding principle of the exhibition is the adaptation of both material and personal sources of trauma by means of the tools of visual art and a novel analysis of their performative representation. We examine how artists’ participation in these processes has changed over the last two to three decades, and what new approaches and perspectives have emerged in different artistic practices. The exhibition is primarily conceived as a platform that, instead of showing works that seek to represent traumatic experiences and tragic events, focuses on creative processes that use art as a potential active tool for processing trauma.

The duality of the exhibition’s English and Hungarian titles reflects the complexity inherent in the topic of trauma. The term emplotment has been transferred from narratology to historiography and it refers to the fact that when a historian arranges events of importance to him or her into a narrative sequence in order to ‘narrate’ a particular historical period, this selection and arrangement is determined more by the narrative rules of storytelling than by historiography’s endeavour for objectivity. Discrete events must be ‘emplotted’ in order to take narrative form. In the context of the exhibition, the two terms (előhívás and emplotment) complement each other as they refer to two interdependent aspects of trauma processing.

The study of the relationship between art and trauma has a long history, which has only grown stronger with the spread of trauma research. In the last two decades, however, a number of new methods and aspects have come to the fore. The various branches of trauma studies as well as artistic trauma research (in Hungary, mainly related to the Holocaust) are accompanied by extensive literature and a myriad of approaches. For the above reasons, we have consciously tried to avoid a thematic approach to the sources of trauma, the analysis of their psychological or art-therapeutic narrative, or the exploration of their historical context, and consequently, we do not return to the Holocaust. As our focus is explicitly on the recent past, the exhibition emphasises the gravity and role of positions outlined through artistic practices.

The exhibition makes the notion of trauma permeable in its layered interpretations and intensities, to make room for often less visible but deeply rooted issues. Accordingly, some less obvious sources of trauma are also included in the exhibition, emphasising the everyday aspects of trauma.

We should also mention the introduction of the “empathic vision”: the idea – based mainly on the avant-garde artistic model – that previously used to dominate discourse, which focused on trauma and its representation, has recently been pushed into the background. The proposition was brought to the fore in this form in a 2005 volume by art theorist Jill Bennett, a landmark in this field, that articulated the “empathic vision”. It highlighted an idea that was already very much in evidence at the time, and has since become clearly established, namely the role of the “relational aspect”, which is exactly what the exhibition is focused on. Referring to Jill Bennett, the relational aspect has superseded the representational and has created a new commitment towards the processing of trauma at the individual and social level. This kind of “empathic vision” allows art not to interpret or repeat the traumatic event, but to provide empathic testimony, manoeuvring a combination of emotional and intellectual threads at the same time.

The exhibition presents five artistic positions – without seeking to cover all possible artistic stances and give rise to another closed discourse. We have highlighted the relevant common denominators and intersections from the perspective of our own curatorial approach, adapting them to the positions that emerge through artistic expressions: revealing, catalyst, resource, reparative, performative. Further nuanced in the specific works, these positions also support the exhibition’s aim to provide a possible interpretative framework through which we can delve deeper into understanding the processes that are currently affecting society and the positions that drive the artists.

With regard to the Central and Eastern European region and the Hungarian context, these studies can not only shed new light on the recent past, but also leave room for interpreting quite distant, seemingly closed discourses, for unravelling historically superimposed, conflated and suppressed perspectives. Within the visual arts scene, the micro-historical perspective, and occasionally the artist’s personal involvement, experience or direct engagement with certain sources of trauma, has triggered new narratives and diverse ways of processing them. The emergence of the latter has contributed to the rewriting of authorized narratives, and digital technology has allowed previously unexplored connections and correlations to emerge in a very short time, upending previously conventional research methods and generating a ‘short-circuit’ within the academic hierarchy.

Instead of aiming to create a closed framework, the exhibition intends to use its platform character to allow the narrative emplotment to evolve, to involve the viewer in the process and to provide insight into the propositions – which is facilitated by the associated microsite that will constantly expand and develop in the course of Emplotment.

 

Fruzsina FEIGL, Borbála KÁLMÁN, Katalin TIMÁR